Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 17 d’abril de 2019 s’ha resolt la convocatòria del procés selectiu per seleccionar, mitjançant concurs, un/a operari de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada parcial, de 35 hores setmanals, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=201977&idens=4306530008

Data fi presentació sol·licituds: 8 de maig de 2019