Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

Perxe del segle XIV, d’origen incert, possiblement de *parrice o *parce, d’origen potser preromà.

Un porxo és un espai cobert i obert a l’exterior per un o més costats. Els perxes són trams de carrer coberts mitjançant embigats amb arcades de pedra que es van formar al créixer les cases damunt dels carrers. Amb el terra al mateix nivell que l’exterior. Pot ser independent o ajuntat a un edifici. Una de les seves funcions és proveir aixopluc a les persones.

Situat a la part alta del poble, entre el carrer de l’Església i el carrer Major. Perxe situat a la planta baixa d’un cos que comunica la casa de cal Rei amb la de davant. El cos està obert als dos costats, a l’alçada del pis superior, amb tres pòrtics d’arc de mig punt ceràmic. A la paret del perxe corresponent a cal Rei s’hi observa un gall forjat i la data 1603 amb rajola moderna. Està suportat per bigues de fusta col·locades de forma perpendicular al carrer.

Notícies històriques

La vila de Garcia havia tingut tres portes d’entrada, malgrat no trobar-se emmurallada. Aquest perxe constituïa l’entrada de la part alta de la població.