Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Seu social

Estil: Eclèctic

Descripció

Situat al carrer del Centre. Edifici entre mitgeres amb tres crugies. El Casal Social és un mostrari d’elements ornamentals i compositius. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana.

S’hi accedeix per un portal d’arc rebaixat ceràmic amb rajola vidriada a la clau, que queda sostingut per mènsules i dues columnes clàssiques sobre pedestals i amb els capitells col·locats com mènsules davant d’un fons de rajola ceràmica escacada en damer de color blau i blanc.

Des de la base de les columnes comença el sòcol de pedra. L’arc escarser de la porta amb els totxos a sardinell també té una ornamentació a la clau amb el mateix damer.

A la línia d’imposta de l’arc s’hi troba una doble cornisa de totxo. A cada extrem de l’arc, a nivell de l’arrencada, en surt una imbricació ceràmica que s’estén fins als extrems de la façana i es repeteix sobre el primer pis. Aquest nivell s’obre amb tres finestrals, els dels extrems d’arc rebaixat ceràmic amb mènsules a l’intradós. El finestral central està acabat amb un motiu ceràmic escacat sobre el qual hi ha una estructura triangular a mode de frontó neoclàssic, envoltat per imbricacions ceràmiques, amb l’interior inscrit verticalment amb l’any 1930.

Totes tres obertures tenen sortida a un únic balcó de baranes forjades que queda suportat per mènsules. L’edifici és coronat amb un capcer de tres semicercles rematats amb la mateixa imbricació ceràmica. El coronament de la façana és una barbacana de teula de totxo que fa una triple ondulació amb una bola sobre cada onda.

L’acabat exterior és arrebossat i pintat, d’una tonalitat més fosca des de la primera imbricació fins al sòcol.

A la planta baixa hi ha una sala polivalent amb escenari per poder fer representacions teatrals, concerts o xerrades, entre d’altres coses, i a la primera planta es troba el bar/casal del poble, dotat amb una gran terrassa.