Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

Edifici situat a la plaça més gran del nucli antic. Aquí s’hi accedia mitjançant diversos porxos que, alhora, servien per protegir el nucli de la població.

Aquesta casa era relativament gran per l’època, cosa que va fer que s’utilitzés com ajuntament, escola, presó i escorxador. Consta d’una planta baixa més dos pisos. Al llibre “Datos para el estudio médico-topográfico de García”, d’Enric Raduà Oriol, podem trobar la següent descripció sobre què era l’edifici:

“Establiment públic per excel·lència, senyalat amb el número 1 del carrer Major. Els baixos servien a la vegada com a escorxador municipal i com a presó,  dependències separades amb una simple paret i diferents una de l’altra per la major capacitat de la primera.

El pis estava constituït per una dependència igual a la de l’escola de nens situada al pis superior, per un petit  quartet d’espera intermedi entre aquella i l’escala i una altra habitació  obscura, com una boca de llop, on els rosegadors feien  de les seves amb les col·leccions del Butlletí Oficial i altres papers més importants per la localitat.

Una taula, varies cadires i tres o quatre bancs junts a un armari que es fa servir com arxiu i alguns quadres de poc valor, constitueixen l’aixovar de la Casa Ajuntament, que per ser igual al pis superior no descrivim. El col·legi de nens el formaven una sala rectangular. Els costats més grans medien escassament 8 m, i els petits uns 6 m, aproximadament, amb una superfície de 52 m. A cada alumne li corresponia una superfície de 61 cm, fent el càlcul segons la mitjana d’alumnes assistents.

La ventilació i la llum provenia de cinc finestres, dos a l’est, que mesuraven, més o menys, 1 m, i les altres tres a la part oposada, d’1,75 m d’altura per 1,25 d’ample.”

En aquesta casa hi visqué també Joan Miró Faneca, que desenvolupava les feines de “guarda” del poble i dels camins exteriors.

A l’interior s’hi conserven el pany i forrellat del que havia estat la porta de la presó i els ganxos on es penjaven els animals de l’escorxador.