Per decret d’alcadia de l’Ajuntament de Garcia, de data 20 d’abril de 2018, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs, les dues places de personal laboral temporal en règim d’interinitat amb categoria d’operari de manteniment de la piscina municipal (grup equiparable a AP), amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada de 35 hores setmanals, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Trobareu la publicació a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=151659&idens=4306530008