Publicació del Decret d’alcaldia que aprova la llista d’admesos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs oposició, la plaça de tècnic d’educació infantil, convoca el tribunal qualificador i convoca les aspirants que han de fer la prova de català:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=163445&idens=4306530008