Publicació del Decret d’alcaldia que aprova la llista d’admesos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs oposició, la plaça d’auxiliar administratiu, convoca el tribunal qualificador i convoca els/les aspirants que han de fer la prova de català:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=163447&idens=4306530008