En data 7 de juliol de 2021 la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement el compte general del Pressupost de l’exercici 2020.

Es podran formular al·legacions, objeccions i observacions, d’acord amb l’establert a l’article 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Anunci al tauler: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=312304&idens=4306530008