De conformitat amb el que s’estableix en l’article 94.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es publica, per a general coneixement, les contractacions temporals següents: Per Decret de l’Alcaldia núm. 91/2016, de 17 de juny, s’ha resolt la contractació de dos operaris de manteniment de la piscina municipal, com a personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada de 35 hores setmanals, pel procediment de màxima urgència, als senyors: – JORDI HERNANDEZ CABRÉ – EDUARD SICART GINÉ.