Per decret d’alcaldia de data 19 de juny de 2023 s’ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure, denominació brigada/peó, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Garcia, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=436668&idens=4306530008

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 26/06/2023.

El model de sol·licitud està al document que hi ha al tauler d’anuncis, junt amb la descripció de la documentació que cal presentar.