Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, en el procés selectiu de personal laboral per cobrir les vacants de dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada de 35 hores setmanals.

Vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència i feta l’entrevista, trobareu l’anunci amb el resultat de baremació a:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=207518&idens=4306530008