Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2021 pel qual es va aprovar
l’expedient de la concessió d’ús privatiu del bar “Casal del Maig”, mitjançant procediment obert,
amb caràcter d’urgència, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així
mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.

Les persones interesades poden trobar tota la informació al següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=88879929&lawType=

 

El termini màxim per a la presentació d’ofertes és el 18/10/2021.