Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 21 de març de 2018 s’ha resolt la convocatòria del procés selectiu per seleccionar, mitjançant concurs, dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada completa/parcial, de 35 hores setmanals, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=147549&idens=4306530008