Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 13 de juliol de 2016 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d’ocupar una plaça d’auxiliar de llar d’infants en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C1 de personal funcionari), personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb el curs escolar, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=76343&idens=4306530008