Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 13 de juny de 2018 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d’ocupar una plaça d’auxiliar administratiu en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari), personal laboral temporal, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=159838&idens=4306530008

Termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria (14 de juny a 3 de juliol de 2018, ambdòs inclosos).