Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 12 de maig de 2021 s’ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, denominació “TEI”, grup C1 (equivalent al grup professional C1 de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Garcia, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=300714&idens=4306530008

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 03/06/2021.

El model de sol·licitud està al document que hi ha al tauler d’anuncis, junt amb la descripció de la documentació que cal presentar.