Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, en el procés selectiu de personal laboral per cobrir les vacants de dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada de 35 hores setmanals, pel procediment de màxima urgència. La relació d’aspirants segons la puntuació obtinguda en la fase de concurs és la següent: CONCURS ENTREVISTA TOTAL PUNTUACIÓ 1) Titulació acadèmica 2) Experiència 3) Cursos piscines 4) Cursos altres TOTAL CONCURS TOTAL ENTREVISTA 795R 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 5,00 928C 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 5,00 I per tant resulten adjudicataris provisionals els dos aspirants presentats, en haver obtingut la puntuació referida. S’estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les al•legacions, reclamacions i esmenes que considerin convenients en relació amb la baremació.