Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, en el procés selectiu de personal laboral per cobrir les vacants de dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb una durada del contracte coincident amb la temporada de piscina i a jornada de 35 hores setmanals.

Trobareu l’anunci d’adjudicació provisional a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=152715&idens=4306530008