Actualment tenim aquests anuncis en exposició

LLISTA DE MESES ELECTORALS PER LOCAL ELECTORAL ELECCIONS EUROPEES 9/06/2024

Publicat el 29-05-2024

LLISTA DE MESES ELECTORALS PER LOCAL ELECTORAL ELECCIONS EUROPEES 9/06/2024

Anunci d'aprovació definitiva de l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES NORMES D’ÚS, FUNCIONAMENT I PAGAMENT DE TAXES DEL GIMNÀS MUNICIPAL

Publicat el 29-05-2024

Anunci d'aprovació definitiva de l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES NORMES D’ÚS, FUNCIONAMENT I PAGAMENT DE TAXES DEL GIMNÀS MUNICIPAL

Anunci aprovació definitiva modificació de crèdit 1-2024

Publicat el 23-05-2024

Anunci aprovació definitiva modificació de crèdit 1-2024

Anunci Consulta pública prèvia Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al municipi de Garcia

Publicat el 14-05-2024

Anunci Consulta pública prèvia Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al municipi de Garcia, per a que els interessats puguin al·legar el que creguin convenient i informar-se sobre la present ordenança.

Esmena de l'edicte ANUNCI D’APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2024-2026

Publicat el 25-04-2024

ANUNCI D’APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2024-2026

ANUNCI D’APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2024-2026

Publicat el 22-04-2024

ANUNCI D’APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2024-2026

Anunci baixa de drets reconeguts exercicis tancats

Publicat el 12-04-2024

L’Ajuntament en sessió plenària realitzada el dia 21 de març de 2024, va adoptar per vot favorable per unanimitat l’acord de baixa de drets dels exercicis tancats que es recullen als annexos del present anunci.

Anunci delegació de funcions d'alcaldia

Publicat el 12-04-2024

Per Decret d'Alcaldia núm. 76, de data 4 d abril de 2024 es va aprovar la delegació de les funcions d'Alcaldia a la primera Tinent d alcaldia, per tal que substitueixi a l'alcaldessa des del 5 d'abril fins a l'alta mèdica, ambdós inclosos.

Decret llistat admesos i dia valoració mèrits SOC-FOMENT PRÀCTIQUES 2024

Publicat el 07-02-2024

Decret llistat admesos i dia valoració mèrits SOC-FOMENT PRÀCTIQUES 2024

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2024

Publicat el 06-02-2024

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2024

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 2-2023

Publicat el 06-02-2024

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 2-2023

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Publicat el 28-12-2023

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Anunci ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ

Publicat el 20-12-2023

Anunci ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ contractació personal foment ocupació 2023

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2023

Publicat el 04-12-2023

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2023

ANUNCI INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ PLURIANNUAL JUSTIFICATIU DE LA TAXA ESPECÍFICA LPGE 2023

Publicat el 10-11-2023

ANUNCI INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ PLURIANNUAL JUSTIFICATIU DE LA TAXA ESPECÍFICA LPGE 2023

Anunci rectificació plantilla

Publicat el 04-10-2023

Esmena d'errada material detectada a la plantilla de personal per a l'exercici 2023

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA ZONA AUTOCARAVANES

Publicat el 04-10-2023

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA ZONA AUTOCARAVANES

Anunci aprovació definitiva actualització preus número 2 carrer Portelles

Publicat el 28-09-2023

Anunci aprovació definitiva actualització preus número 2 carrer Portelles

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal peó brigada

Publicat el 28-06-2023

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal peó brigada

Anunci dmesos i exclosos, comissió de valoració i data entrevista borsa de treball personal laboral temporal brigada/peó

Publicat el 27-06-2023

Anunci dmesos i exclosos, comissió de valoració i data entrevista borsa de treball personal laboral temporal brigada/peó

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal “operaris de manteniment de la piscina municipal”

Publicat el 07-06-2023

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal “operaris de manteniment de la piscina municipal”

Anunci aprovació definitiva actualització preus projecte Carrer Portelles

Publicat el 10-03-2023

Anunci aprovació definitiva actualització preus projecte Carrer Portelles

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2023

Publicat el 08-02-2023

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2023

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 2-2022

Publicat el 01-02-2023

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 2-2022

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1-2022

Publicat el 11-11-2022

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1-2022

Anunci constitució borsa treball monitoratge acollida i menjador escolar

Publicat el 31-08-2022

Anunci constitució borsa treball monitoratge acollida i menjador escolar

Anunci acta baremació borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 19-08-2022

Anunci acta baremació borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci acta comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 19-08-2022

Anunci acta comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci definitiu persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 18-08-2022

Anunci definitiu persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 17-08-2022

Anunci persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci liquidació pressupost 2021

Publicat el 12-07-2022

Anunci liquidació pressupost 2021

Anunci parovació definitiva fase 1 projecte Carrer Portelles

Publicat el 04-07-2022

Anunci parovació definitiva fase 1 projecte Carrer Portelles

Anunci borsa treball auxiliar administrativa

Publicat el 27-05-2022

Anunci borsa treball auxiliar administrativa

Anunci baremació borsa treball auxiliar administrativa

Publicat el 26-05-2022

Anunci baremació borsa treball auxiliar administrativa

Anunci entrevista borsa treball auxiliar administrativa

Publicat el 26-05-2022

Anunci entrevista borsa treball auxiliar administrativa

Anunci admesos i comissió borsa treball auxilliar administratiu

Publicat el 20-05-2022

Anunci admesos i comissió borsa treball auxilliar administratiu

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança 4 ICIO

Publicat el 01-03-2022

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança 4 ICIO

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2022

Publicat el 08-02-2022

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2022

Anunci aprovació definitiva modificació OF reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Publicat el 29-12-2021

Anunci aprovació definitiva modificació OF reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Anunci de l'aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

Publicat el 29-12-2021

Anunci de l'aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

Anunci aprovació definitiva modificació 2 - transferència de crèdit

Publicat el 10-11-2021

Anunci aprovació definitiva modificació 2 - transferència de crèdit

Anunci aprovació definitiva modificació número 3 - suplement de crèdit

Publicat el 09-11-2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 3 - suplement de crèdit

Acta resultat de la baremació de la borsa de treball personal brigada

Publicat el 18-10-2021

Acta resultat de la baremació de la borsa de treball personal brigada

Anunci liquidació 2020

Publicat el 02-07-2021

Anunci liquidació 2020

Decret contracte operaris piscina

Publicat el 22-06-2021

Decret contracte operaris piscina

Decret borsa treball personal neteja

Publicat el 17-06-2021

Decret borsa treball personal neteja

Decret borsa treball operaris piscina

Publicat el 09-06-2021

Decret borsa treball operaris piscina

Anunci acord expedient TEI

Publicat el 02-06-2021

Anunci de l'acord que deixa sense efecte la convocatòria duta a terme el 12 de maig de 2021 a la qual es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball, de personal laboral temporal, de TEI, així com l'expedient 77-2021, iniciat mitjançant decret número 75 de data 23 d'abril de 2021.

Aprovació provisional modificació NNSS

Publicat el 31-03-2021

El Ple de l’Ajuntament de Garcia, en sessió ordinària de data 30 de març de 2021, va aprovar provisionalment la modificació que afecta a la regulació de cobertes i acabats de les construccions emplaçades en l’àmbit de sòl urbà corresponent a la Zona de nucli antic (Clau 1) de les Normes Subsidiàries de planejament vigents al municipi de Garcia (NNSS). D’acord amb l’art. 8.5. c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, es fa públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics.

Anunci correcció delegacions alcaldia

Publicat el 12-03-2021

Anunci correcció delegacions alcaldia

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2021

Publicat el 09-02-2021

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 2

Publicat el 09-02-2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 2

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ ORDENANÇA PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

Publicat el 30-12-2020

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ ORDENANÇA PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA RETIRADA VEHICLES

Publicat el 30-12-2020

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA RETIRADA VEHICLES

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança IVTM

Publicat el 01-12-2020

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança IVTM

Anunci noves delegacions alcaldia

Publicat el 01-12-2020

Anunci noves delegacions alcaldia

Anunci nomenament de membre de la Junta de Govern

Publicat el 17-11-2020

Anunci nomenament de membre de la Junta de Govern

Pròrroga borsa de treball TEI

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball TEI

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 07-04-2020

Anunci revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Decret adhesió manifest

Publicat el 24-03-2020

Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus

Anunci aprovació definitiva del pressupost 2020

Publicat el 29-01-2020

Aprovació definitiva del pressupost 2020

Aprovació definitiva projecte Església Vella

Publicat el 02-09-2019

Anunci aprovació definitiva projecte Església Vella

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 09-07-2019

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Anunci dedicació càrrecs electes

Publicat el 05-07-2019

Anunci dedicació càrrecs electes

Anunci delegacions Ple a JGL

Publicat el 05-07-2019

Anunci delegacions Ple a JGL

Anunci delegacions regidors

Publicat el 03-07-2019

Anunci delegacions regidors

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Publicat el 03-07-2019

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Publicat el 29-05-2019

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Publicat el 22-05-2019

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Aprovació definitiva pressupost 2019

Publicat el 28-01-2019

Anunci aprovació definitiva pressupost 2019

Aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Publicat el 06-12-2018

Anunci aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Aprovació massa salarial 2018

Publicat el 11-10-2018

Aprovació massa salarial 2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Publicat el 06-08-2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Publicat el 19-07-2018

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Anunci adjudicació provisional TEI

Publicat el 17-07-2018

Anunci adjudicació provisional TEI

Anunci resultat prova català aux. adm.

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català aux. adm.

Anunci resultat prova català TEI

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català TEI

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Actualització cens electoral

Publicat el 20-06-2018

Actualització cens electoral

Anunci cobrament IAE 2018

Publicat el 20-06-2018

Anunci cobrament IAE 2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Publicat el 08-06-2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 20-04-2018

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Cens electoral

Publicat el 13-04-2018

Cens electoral

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 11-04-2018

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Anunci aprovació definitiva pressupost 2018

Publicat el 15-02-2018

Aprovació definitiva pressupost 2018

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Publicat el 18-01-2018

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Aprovació definitiva modificació Ordenança preu públic cessió material municipal

Publicat el 08-06-2017

Anunci aprovació definitiva modificació Ordenança núm. 20 preu públic cessió material municipal

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Publicat el 14-02-2017

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Publicat el 17-11-2016

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Publicat el 31-05-2016

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Aprovació Pla Econòmic i Financer

Publicat el 09-05-2016

Informació Pla Econòmic i Financer

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ