anunci concessió administrativa “Casal del Maig”

novembre 29, 2021|General|

Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu del bar “Casal del Maig”, mitjançant procediment obert, amb caràcter d’urgència, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació. Les [...]