Monthly Archives: juliol 2021

Subvenció: arranjament camins Glòria (Generalitat)

juliol 16, 2021|General|

La Generalitat de Catalunya ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per danys soferts l'any 2020 amb el temporal Glòria.   L’import de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Garcia és de 41.257,30 €.

Exposició pública CG 2020

juliol 16, 2021|General|

En data 7 de juliol de 2021 la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement el compte general del Pressupost de l’exercici 2020. Es podran formular al·legacions, objeccions i observacions, d’acord amb l’establert a l’article 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei reguladora [...]

Subvenció CCRE: V Duatló

juliol 12, 2021|General|

        El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per la Duatló de Garcia, convocatòria 2021.   L'import de la subvenció atorgada és de 500,00 €