Yearly Archives: 2021

anunci concessió administrativa “Casal del Maig”

novembre 29, 2021|General|

Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu del bar “Casal del Maig”, mitjançant procediment obert, amb caràcter d’urgència, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació. Les [...]

Subvenció Diputació Tarragona: V Duatló de Garcia

octubre 27, 2021|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la realització d'activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, en concret al V Duatló de Garcia, convocatòria 2021.   L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de  1.147,54 €.

Acta baremació borsa treball personal brigada

octubre 18, 2021|General|

S'adjunta l'acta i anunci del resultat de la baremació de la borsa de treball del personal de la brigada:   https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=325161&idens=4306530008  

Decret admesos, comissió, proves i entrevista personal brigada

octubre 11, 2021|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista d'admesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de brigada de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hores de les proves i de l'entrevista. Podeu [...]

Anunci concessió administrativa “Casal del Maig”

octubre 4, 2021|General|

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu del bar “Casal del Maig”, mitjançant procediment obert, amb caràcter d’urgència, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació. Les [...]

Anunci bases borsa treball personal brigada

octubre 1, 2021|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 1 d'octubre de 2021 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal de brigada, d’acord amb la publicació que s'adjunta: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=322627&idens=4306530008 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 08/10/2021. El model de [...]

Festes Majors Garcia 2021

agost 6, 2021|General|

A continuació, podràs veure i/o descarregar el programa de festes d'enguany:

Subvenció: arranjament camins Glòria (Generalitat)

juliol 16, 2021|General|

La Generalitat de Catalunya ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per danys soferts l'any 2020 amb el temporal Glòria.   L’import de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Garcia és de 41.257,30 €.

Exposició pública CG 2020

juliol 16, 2021|General|

En data 7 de juliol de 2021 la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement el compte general del Pressupost de l’exercici 2020. Es podran formular al·legacions, objeccions i observacions, d’acord amb l’establert a l’article 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei reguladora [...]

Subvenció CCRE: V Duatló

juliol 12, 2021|General|

        El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per la Duatló de Garcia, convocatòria 2021.   L'import de la subvenció atorgada és de 500,00 €