Dades Legals

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet www.garcia.cat

1. Dades Identificatives

Ajuntament de Garcia
Carrer Major, 31
43749 Garcia
Tel. 977 400 638
Correu: ajuntament@garcia.cat
CIF: P4306600J
Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

2. Política d’enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. L’Ajuntament de Garcia rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de l’Ajuntament de Garcia a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de l’Ajuntament de Garcia.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc Web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de l’Ajuntament de Garcia.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de l’Ajuntament de Garcia.

4. Limitació de Responsabilitats

L’Ajuntament de Garcia no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, l’Ajuntament de Garcia no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. L’Ajuntament de Garcia no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. L’Ajuntament de Garcia no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de l’Ajuntament de Garcia, entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. L’Ajuntament de Garcia no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

L’Ajuntament de Garcia li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

L’Ajuntament de Garcia compleix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018.

L’Ajuntament de Garcia li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d’aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018. El tractament i gestió d’aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Quan facilita les dades personals a través d’aquest web autoritza a l’Ajuntament de Garcia per al seu ús i tractament informàtic, amb l’objectiu de facilitar-li informació sobre els seus serveis. En qualsevol moment podrà exercitar els seu dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació dirigint-se a l’Ajuntament de Garcia.

6. Jurisdicció i Lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i l’Ajuntament de Garcia es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents.