Ordenança de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable
Ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics
Ordenança de circulació de vehicles i vianants
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal
Ordenança de transparència i Administració electrònica
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció
Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions
Ordenança reguladora d'obres subjectes a comunicació
Ordenances fiscals per a l'any 2018
Ordenances fiscals per a l'any 2017
Ordenances fiscals per a l'any 2016
Ordenances fiscals per a l'any 2015
Ordenances fiscals per a l'any 2014
Ordenances fiscals per a l'any 2013
Ordenances fiscals per a l'any 2012
Ordenances fiscals per a l'any 2011
Ordenances fiscals per a l'any 2009
Ordenances fiscals per a l'any 2008
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en eles activitas i instal·lacions
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable
Ordenances fiscals per a l'any 2007
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa pel servei de veu pública
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la prestació del serveis en la piscina municipal
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la utilització en benefici particular d'eines, estris i maquinària de titularitat municipal
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Ordenances fiscals per a l'any 2006
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora del Preu públic transport escolar
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicència d'obres i comunicació
Taxa pel servei de fax
Taxa pel servei de fotocòpies
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, obres i instal·lacions
Ordenances fiscals per a l'any 2005
Taxa per la tramitació de llicència d'activitats
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per canvi de comptador d'aigua
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per conservació del comptador d'aigua
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
Taxa per ocupació sòl, subsòl i vol públic
Ordenances fiscals per a l'any 2004
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost activitats econòmiques
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost béns immobles rústica
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost béns immobles urbana
Preu públic per l'adquisició de llibres editats per l'Ajuntament
Ordenança reguladora del Preu públic de prestació de serveis en matèria de tramitació d'expedients